แผนผังโครงสร้างของสภ.เบตง และการแบ่งสายงานและลักษณะงาน