O25 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


แผนประเมินความเสี่ยงและรายงานผลการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(คัดเลือกมาทำรายงาน 1 อย่าง)