แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรร

Download PDF File

Structured data


งบประมาณ

ที่ได้รับการสนับสนุน

Download PDF File

Structured data