รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของสถานีตำรวจ พ.ศ. 2566

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2566

Download PDF File

Structured data


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2566

Download PDF File

Structured data


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2566

Download PDF File

Structured data


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2566

Download PDF File

Structured data